Insekticidi

Insekticidi koji se u današnje vreme koriste u javnoj higijeni za suzbijanje letećih i gmižućih insekata kao aktivnu materiju pretežno sadrže molekul piretroida.

Piretroidi su klasa organskih molekula, sintetskih analoga prirodnog piretrina, molekula izolovanog iz cveta buhača (Chrysanthemum cinerariaefolium i C. coccineum) koji uspeva i na prostorima bivše Jugoslavije, u Dalmaciji i na Crnogorskom primoriju.

Hemijskom modifikacijom dobijena je serija jedinjenja, piretroida, molekula stabilnija i selektivnija prema pojedinim vrstama insekata u odnosu na prirodni proizvod. Piretroidi deluju kontaktno, absorbuju se u telu insekata i dovode do paralize nervnog sistema što prouzrokuje uginuće.

U koncentracijama u kojima se primenjuju za suzbijanje insekata preparati na bazi piretroida su potpuno bezbedni za čoveka.

TiBi-24 je ULV formulalcija, formulacija ultra malih zapremina piretroida lambda-cihalotrina namenjena za profesionalnu upotrebu za suzbijanje adulta komaraca primenom iz aviona ili ULV uređajima sa zemlje. Pojedini operateri uspešno koriste TiBi-24 za suzbijanje krpelja.


Exit 100SC i Exit 100EW su preparati na bazi cipermetrina namenjeni suzbijanju gmižućih insekata.

EW, emulzija ulje u vodi je formulacija koja se primenjuje prvenstveno po ne-poroznim površinama kao što su pločice ili staklo. Prilikom aplikacije stvara se tanak film čime se aktivna materija ne absorbuje već ostaje dostupna gmižućim insektima čime se postiže odličan rezidualni efekat.

SC, koncentrat za suspenziju, je stabilna formulacija pri čemu je voda nosač. Prilikom aplikacije stvaraju se čestice mikronske veličine, aerosol, koji prodire do svih mesta gde se leteći i gmizući insekti nalaze.


Twenty-1 je je insekticid koji je namenjen za suzbijanje muva premazivanjem ili prskanjem. Azametifos je jedna od retkih aktivnih materija iz grupe organo-fosfata koja je dozvoljena za primenu u komunalnoj higijeni u EU. Azametifos, kao i drugi organo-fosfati, je inhibitor holinesteraze – deluje na nervni sistem insekata što dovodi do njihovog uginuća.

© 2015 duochem