Proizvodi

Rodenticidi

SIROVINE ZA PROIZVODNJU – KONCENTRATI

Prah

Koncentrat za profesionalnu upotrebu namenjen za pripremu mamaca za kontrolu populacije glodara, za suzbijanje sivog pacova (Rattus norvegicus), crnog pacova (Rattus rattus), domaćeg kućnog miša (Mus musculus) i poljskog miša (Apodemus agrarius) u domaćinstvu, javnim objektima, na farmama i na otvorenim površinama.

S A S T A V :
Bromadiolon 0,1 %
Denatonijum benzoat 0,1%
Nosač i boja do 100 %

H302

Štetno ako se proguta

P264

Oprati ruke detaljno nakon rukovanja ovim proizvodom

P280

Pri rukovanju ovim proizvodom nositi zaštitne rukavice,zaštitnu odeću, zaštitne naočare

P270

Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti

P501

Sadržaj ambalaže čuvati u originalnom kontejneru

P301+P312

Ako se proguta pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234