Proizvodi

SREDSTVA

ZA ZAŠTITU BILJA

bakar iz smeše bakar(II)sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida, 200 g/kg


Bordovska čorba, španskog proizvođača I.Q.V., koristi se kao preventivni fungicid i baktericid u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 1,5% (150g u 10 lil. vode). Tretiranje se vrši posle cvetanja vinove loze.

S A S T A V :
Bakar iz smeše bakar(II)sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida 200 g/kg

R-22

Štetno ako se proguta

R-51/53

Otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna neželjena dejstva na vodenu sredinu

S-2

Čuvati van domašaja dece

S-13

Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje

S-45

U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć (ako je moguće pokazati etiketu)

S-36/37

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i zaštitne rukavice

S-60

Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad

S-61

Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih uputstava/bezbednosnog lista

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234