Proizvodi

SREDSTVA

ZA ZAŠTITU BILJA

Bakar u obliku bakar(II)hidroksida, 500 g/kg


Preparat Španskog proizvođača I.Q.V., nesistemični fungicid, baktericid sa preventivnim delovanjem, koji se koristi u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3%-0,4% (35g-40g u 10l vode). Tretiranje se vrši preventivno, pre ostvarenja uslova za sekundarne zaraze.

S A S T A V :
Bakar u obliku bakar(II)hidroksida 500 g/kg

R-20/22

Štetno ako se udiše i ako se proguta

R–41

Rizik od teškog oštečenja oka

R-50/53

Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini

S-2

Čuvati van domašaja dece

S-13

Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje

S-22

Ne udisati prašinu

S-36/37

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice

S-60

Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad

S-61

Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih uputstava/bezbednosnog lista

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234